ต้องการไปเลือกและตัดแว่นที่ร้านได้หรือไม่

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
ตี๋ ตี๋
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ต้องการไปเลือกและตัดแว่นที่ร้านได้หรือไม่

ต้องการไปเลือกแว่นและตัดเลนส์ที่ร้านได้หรือไม่
ผมอยู่แถวรังสิตครับ
taalook taalook
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ต้องการไปเลือกและตัดแว่นที่ร้านได้หรือไม่

This post was updated on .
ร้านอยู่ที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา

แต่ในเขตรังสิต และ กทม. มีแค่บริการนัดลองแว่น  นัดรับส่งแว่น ครับ