ตัวอย่าง งานฝน/ประกอบเลนส์ ร้านแว่นตาลุก

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
taalook taalook
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ตัวอย่าง งานฝน/ประกอบเลนส์ ร้านแว่นตาลุก

This post was updated on .
แว่นตา RayBan ของคุณอำนวย กทม.

ค่าสายตา R-600 , L-575

ใช้เลนส์เกาหลีธรรมดาๆย้อมสีเทา (ไม่เอาเข้มมาก)
Index 1.50  ตัวเลนส์จึงมีความหนามาก


ผลงานที่ได้